Øyepål

(Trisopterus esmarkii)   Norway pout

Biologi/fisket:

Øyepål er en liten, pelagisk torskefisk som blir bare 2 år gammel og sjelden lengre enn 20 cm. Typisk for arten er de store øynene, liten skjeggtråd og underbitt. Den svømmer i stim mellom 80-300 m dyp der den lever for det meste på krepsdyr. Nordsjøbestanden som er den mest tallrike holder for det meste til i nordlige Nordsjøen.

 

Gyting foregår på 100 m dyp i tidsrommet  febr- juni. Den vokser raskest sør i Nordsjøen der den blir kjønnsmoden etter vel 1 år og lengde ca. 15 cm. I nord etter 2-3 år ved lengde 16-20 cm. Den er viktig føde for annen fisk. Makrellen i Nordsjøen beiter på øyepållarver om våren. Fra midten på 60-årene da makrellbestanden ble kraftig redusert økte øyepålbestanden betraktelig.

Den tallrike øyepål-bestanden er en av Nordsjøens viktigste fiskeressurser. Arten fiskes mest av danske industritrålere året rundt, men mest om høsten da 0-gruppen dominerer i fangstene. Fisket er noe omdiskutert siden fangstene har innslag av ungfisk av andre verdifulle fiskeslag.

*

oyepaldiagram.jpg (30209 byte)

Fangst og bestand

 

Oyepalfoto.jpg (14023 byte)

 

Til fiskeri.no

Til side om fiskeslag

 

website counter