Norsk vårgytende sild

(Clupea harengus) Herring

NVG-silda: Den såkalte "atlantoskandiske silda" består av 3 ulike stammer; norsk vårgytende sild (NVG-sild), islandsk vårgytende sild og islandsk sommergytende sild.

 

Størrelse: Sjelden over 40 cm

 

Biologi/Fisket: NVG-silda tilbringer sine første 3 år i Barentshavet før den trekker ut i Norskehavet og beiter der om sommeren. Føden der er for det meste krepsdyr(krill), vingesnegler og fiskeyngel. Om høsten trekker den inn i Vestfjorden for overvintring før den i januar tar ferden sørover langs norskekysten for å gyte. Den gyter langs hele norskekysten fra Lofoten til Lindesnes, men det viktigste innsiget skjer for tiden utenfor Møre-kysten. Gyting foregår i mars. Larvene vokser fort utover sommeren og får tilnavnet mussa. Om høsten året etter, kalles den for bladsild og er da ca. 16 cm lang. Fra det tredje leveåret til den gyter som femåring blir den kalt feitsild.

 

Til aldersbestemmelse brukes øresteiner (otolitter) og skjell (se bilder til høyre).

 

Sesong: Fisket foregår hovedsakelig i utenfor Vesterålen, i Vestfjorden - Ofotfjorden fra november til februar og på gytefeltene i mars måned.

 

Fangstkvantum: Nederst til høyre vises total biomasse, gytebestand og totalfangst fra 1950 - 2000.

 

Vandringsmønsteret har endret seg dels mye, og den overvintrende silda står nå gjerne utenfor Vesterålen og har generelt hatt en mer nordlig overvintring etter 2005. Også gytevandringen går mot nye (eller kanskje gamle) ruter sørover. I 2010 var silda tilbake i store mengder på Karmøyfeltet og i fjordstrøkene innenfor etter flere år med lite eller ingen observasjon av gyting i disse områdene. Tilsvarende mengder med sild på Vestlandet og inn i enkelte fjordområder var også vanlig på siste del av 1990-tallet, og fra gammelt av vet vi at dette har vært et vanlig mål for gytevandringen. Temperatur, strøm, beiteforhold og bestandsstørrelse vil mest sansynlig ha innvirkning på hvordan bestanden oppfører seg, men vi vet ennå for lite til å kunne forutsi justeringer vi årlig opplever i forbindelse med overvintring, beiting og gytevandring. 

 

Les om sildefisket ved Island             Les om sildeeventyret som tok slutt

 

03.01.Garnsild06g.jpg (87915 byte)

Se bilder fra garnfiske

sildefoto.jpg (45973 byte)

Sildeskjell.jpg (37588 byte)

Sildeotolitt.jpg (16400 byte)

 Ørestein og skjell (bildet over) fra sild. Årringene i disse brukes til å bestemme alder på fisken.

sildekart.jpg (47276 byte)

sildediagram.jpg (31542 byte)

Fangst og bestand

 

Til siden om fiskeslag

Til fiskeri.no

website counter