Tobis (sil)

(Hyperoplus lanceolatus)

 

Biologi/fisket: Tobis er en liten ålelignende fisk med en lang ryggfinne og gattfinne. I Nordsjøen deler man bestanden opp i 3 stammer. Småsil el. tobis blir maks. 18 cm, havsil maks. 24 cm og storsil maks. 32 cm. Det er småsil som utgjør den største bestanden. Den fanges med trål i Nordsjøen, og inngår i nordsjøtrål/industritrålfisket og brukes til produksjon av fiskeolje og fiskemel.

 

Småsil og havsil finnes ved sand og grusbunn ned til 100 m dyp. Om våren og sommeren da fisken beiter i stimer, trives den der vannstrømmen er mellom 1-3 knop. Den spiser plankton fiskeegg og yngel. Om natten graver den seg ned i bunn. I denne perioden foregår også fisket. Om vinteren holder den seg mest nedgraven.

 

Silen blir kjønnsmoden i 2-års alderen. I Kanalen gyter den om høsten mens den gyter om vinteren lenger nord i Nordsjøen. Eggene fester seg til sandkornene i bunn. Klekketiden strekker seg over flere måneder avhengig av hvor langt nede i sanden eggene ligger.

Silen er viktig næring for arter som torsk, hvitting, hyse, sei, sild, makrell og ulike flatfisker. Gytebestanden av sil skifter fra år til år.  

 

Kvoter: Forskere har regnet med at gytebestanden har svinget mellom 0.5-2.0 mill tonn de siste 6 årene. I samme tidsrom har fisket ligget opp mot 1 mill tonn. Norge får kvote i EU-sonen, og EU får kvote i norsk sone. Det foreligger ingen totalkvote for tobis. I 2005 ble det varslet at bestanden var på et farlig lavt nivå, og fisket er nå strengt regulert.

Tobiskart.jpg (43006 byte)

Tobisdiagram.jpg (31768 byte)

 

Til fiskeri.no

Til siden om fiskeslag

website counter