Sei

(Pollachius virens)   Saithe

Størrelse: Opptil 120 cm

 

Biologi/fiske: Seien har en kraftig og muskuløs kropp og er en utmerket svømmer. Den forekommer både pelagisk og som bunnfisk fra 0 – 300 m dyp. Den er en stimfisk som kan samle seg i store mengder under gode næringsforhold. Den jager etter fiskeyngel, sild og pelagiske krepsdyr.

Seiens gyting foregår pelagisk fra februar til april, dels på kystbankene fra Vesterålen og sørover i Nordsjøen. Yngelen driver nordover med kyststrømmen. Til tross for gyting langt ute er årsyngelen konsentrert inne i fjæra mellom 0-20 m dyp og i fjordene, og den blir da kalt for høstmort. Den lever da for det meste av rødåte og krill. Større sei lever av mindre fisk og sild. På 1950-tallet fulgte sei med sildestimene fra Island-Færøyene til Norge. Den foretar også lange vandringer fra nærings- og oppvekstområdene til gytefeltene. Den er en av våre viktigste kommersielle fiskearter. Fisket foregår i kystnære farvann og bankene utenfor.

Til aldersbestemmelse brukes øresteiner (otolitter). Seien kan bli over 20 år gammel.

 

Sesong: Hele året 

 

Næringsinnhold: Er først og fremst en god proteinkilde, men den inneholder også en god del vitamin B12 og selên, og den har et gunstig forhold mellom natrium og kalium.

 

Nordsjøen: 

Ungsei mellom 0-3 år holder til langs kysten om sommeren og høsten mens vi finner større sei over hele Nordsjøen nord for 56°N. Om vinteren samles den gytemodne seien på gytefeltene ved Shetland og Tampen der gytingen foregår i februar-mars på dyp mellom 150-200 m. Også sei nordfra trekker inn mot disse områder, men innslaget er lite.

 

Nord for 62°N: 

Sei nord for 62°N sprer seg fra Stad langs Norskekysten og på bankene nordover til Varanger. Den gyter første gang når den er fra 4-8 år og ca. 60 cm. Seien går lenger ut enn torsken for å gyte, men ikke så langt ut som hysa. Etter første leveår vandrer den ut og oppholder seg langs kysten. Når den blir eldre, trekker den lenger ut mot bankene. Derfra tar den turer inn mot kysten og i fjordene om sommeren. Sei som oppholder seg fra Helgeland og sørover gyter i Nordsjøen og utenfor Møre.

05.15.Seiopptak04m.jpg (89342 byte)

Se bilder fra seifiske 2004

Se bilder fra seifiske 2006

Seifoto.jpg (21933 byte)

 

SeiNordDiagram.jpg (24007 byte)

Nordsjøen

 

Seikart.jpg (53146 byte)

SeiNordDiagram.jpg (24007 byte)

Nord for 62°N

 

Til fiskeri.no

 

Til siden om fiskeslag

website counter