Uer

(Sebastes sp.)   Red-fish

Størrelse: Opptil 100 cm. Vekt opptil 15 kg.

 

I det nordøstlige Atlanterhav skiller vi mellom tre arter uer som hører til slekta Sebastes: vanlig uer  (Sebastes marinus), snabeluer (Sebastes mentella) og  lusuer (Sebastes viviparus). De to første artene blir nyttet kommersielt.  

 

Biologi: Ueren fins utbredt langs kontinentalskråningen på 100-500 m dyp, men den er også tatt ned til 900m. I Norskehavet og Nordishavet lever ueren pelagisk i store stimer og lever for det meste på krill. Den foretar sommervandringer. Kjønnsmoden uer har sitt næringsområde i Barentshavet, hvor parringen foregår i august – oktober. Om vinteren begynner den vandringen sørover mot gyteområdene. I april-mai blir yngelen født og de stiger straks opp mot overflaten. Om høsten finnes yngelen i de øverste 50 m i Barentshavet og ved Svalbard. Etter hvert som ueren vokser, trekker den vest- og sørover mot dypere vannlag. Den vokser seint, og etter ca. 14 år og 35 cm gyter den for første gang. Snabelueren vokser seinere enn vanlig uer og blir sjelden over 45 cm mens vanlig uer kan bli over 60 cm. Utenfor Andenes på dypt vann kan man støte på kjempeuer som måler bortimot 1m og 15 kg. Ueren lever av krill, lodde, sild og andre fiskearter.

 

Fiske: De største uerfangstene tas med trål utenfor Nord-Norge. Her foregår, særlig om våren, et direkte fiske etter uer langs Eggakanten fra 62°N nord mot Svalbard. Også i vestre del av Barentshavet og langs kysten mot russisk soneforegår et fiske etter uer.. Bifangst av uer tas hele året over store deler av norsk økonomisk sone og i Svalbardsonen. Oppvekstområdet for ueryngel og ungfisk er midtre del av Barentshavet og svalbardsonen. I Nordsjøen er det lite uer. Bare spredte forekomster langs kanten på nordsiden mot Norskehavet og langs Norskerenna mot Skagerrak.  

 

Snabeluer

I de siste 10 år har årsklassene av snabeluer i omr. I og II (Barentshavet og Svalbard) vært svake i forhold til de på 80-tallet.

Bestanden anses i dag for å være under de sikre biologiske grenser. ICES anbefaler at det bør ikke fiskes på denne bestanden før man kan konstatere en betydelig økning i gytebestanden. Det er også av vital betydning at bifangst av ung uer f. eks. fra rekefiske i Barentshavet og Svalbardsonen blir redusert til et minimum.

 

Vanlig uer

Når det gjelder vanlig uer er det i dag en del usikkerhet i hvor stor bestanden er. De siste årene har vist en svak nedgang i rekruttering og bestand. Dette tyder på at det skjer et overfiske på bestanden. 

ICES anbefaler at man følger nøye med i utviklingen av bestanden og at man må foreta om nødvendig regulering av direkte fiske og fiske der vanlig uer kommer inn som bifangst.  

 

Næringsinnhold: Fettinnholdet i uer inneholder omega-3 fettsyrer. Uer er i tillegg en god proteinkilde.

 

Til fiskeri.no        Til siden om fiskeslag

 

 

vanuerdiagram.JPG (18655 byte)

Fangst og bestand av vanlig uer

 

 

vanuerkart.JPG (40460 byte)

Utbredelse vanlig uer

 

 

snabeldiagram.JPG (24661 byte)

Fangst og bestand av snabeluer

 

 

snabeluerkart.JPG (41245 byte)

Utbredelse snabeluer

 

uerotofoto.JPG (8207 byte)

Ørestein/otolitt

 

website counter